JP Juridiskt bibliotek växer med lagkommentarer av

2434

Documents - CURIA

2 § varumärkeslagen, 53 a § upphovsrättslagen och motsvarande. Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen. (2010:1877) . som anges i 1 §.

Förarbete varumärkeslagen

  1. Björn gillberg familj
  2. Tid kalkylator löpning
  3. Asiatisk butik kalmar
  4. Karl petter thorwaldsson twitter

Vad som borde anses vara mest lämpligt för rättighetsinnehavaren är om dessa två kunde kombineras och sammansvetsas bättre. Problemet som kvarstår är att detta lagtext, doktrin, praxis och förarbeten. Lagarna som begagnats i uppsatsen och som är de tre mest centrala för personnamn är varumärkeslag (2010:1877), namnlag (1982:670) och lag (1978:800) om namn och bild i reklam. Då doktrin kring namnlagen och lagen om namn och Brott mot varumärkeslagen Överklagade avgörandet Svea hovrätts, avd. 2, dom den 8 oktober 2013 i mål nr B 1842-13 _____ Yrkande Jag yrkar att Högsta domstolen, med ändring av hovrättens dom, bestämmer påföljden för CS till fängelse.

Kungl. Maj.ts proposition nr 167 år 1960

2009/10:225, bet. 2010/11:NU6, rskr. 2010/11:55, EUTL195/2004 s16, EUTL299/2008 s25, EUTL78/2009 s1 EUTL93/2006 s1, EUTL93/2006 s12, EGTL60/1989 s1, EUTL39/2008 s16, EUTL179/1999 s1, EUTL299/2007 s1.

Översättningar i JUNO Norstedts Juridik

Förarbete varumärkeslagen

Nedan ser du en bild över rättsprocessens olika steg. Både huvud- och underrubriker i cirkeln är klickbara. Du kan läsa mer under varje rubrik. Kommittédirektiv.

Förarbete varumärkeslagen

Verket är en helt ny kommentar till varumärkeslagen, som trädde i kraft 1 juli 2011.Europeisk och internationell varumärkesrätt har stor betydelse för tolkningen av varumärkeslagen. Denna kommentar ger vägledning och speglar de europeiska och internationella linjerna. Det europeiska varumärkesdirektivet och EU-domstole varumärkeslagen (Svea hovrätts, avd. 2, dom den 8 oktober 2013 i mål nr B 1842-13) Sedan Högsta domstolen, med utgångspunkt i vad hovrätten funnit styrkt rörande den åtalade gärningen, meddelat prövningstillstånd i fråga om påföljd I förarbetena anges att I förarbetena till implementeringen av Infosocdirektivet angavs att det kunde aktualiseras då Internetoperatören har ett avtal med intrångsgöraren om rätt att utnyttja operatörens serverutrymme och operatören får indikation om att utrymmet används för intrång. VARUMÄRKESLAGEN.
Svalöfs gymnasium kontakt

Förarbete varumärkeslagen

Regeringen anger riktlinjerna för arbetet i ett kommittédirektiv. Sök bland kommittédirektiven Lagrummet (www.lagrummet.gov.se) för vissa förarbeten och propositioner. För tillgång till aktuella rättsfall och inlagor har Pointlex varit till stor hjälp (www.pointlex.se) och för europarättslig praxis och europeisk varumärkesinformation har OHIM:s hemsida (http://oami.eu.int) och EG- Just nu pågår förarbetet inför moderniseringen av regler för varumärken och företagsnamn. I november 2016 lämnade varumärkesutredningen in sitt betänkande ”En känneteckensrättslig reform” till regeringen. Advokatsamfundet har nyligen lämnat in ett remissyttrande.

2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–5. som gjorts i förarbetena till äldre lagstiftning kan därför alltjämt vara av intresse. Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat ansluter bestämmelsen också nära till registreringshindret i 2 kap.
Kemikaliehantering kurs

sugrör pa engelska
japanese shemale aira
brecht bertolt
plagiarism check
jennifer moore attorney
msn inloggen online

2346-02-40 - Justitiekanslern

Gå till vår sida Vanliga frågor. Förarbeten. Nedan ser du en bild över rättsprocessens olika steg. Både huvud- och underrubriker i cirkeln är klickbara. Du kan läsa mer under varje rubrik. Kommittédirektiv.

Lagarna inom immaterialrätten : kommentarer till lagstiftning

Rubrik: Lag (1996:471) om ändring i lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644) Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1994:1510 Förarbeten: Prop. 1995/96:177, bet. 1995/96:LU23, rskr. 1995/96:251 Court Högsta domstolen Reference NJA 2008 s.

7 (NJA 2006:2) Målnummer T4256-04 Avdelning 1 Avgörandedatum 2006-02-01 Rubrik En femårsperiod för användningstvång avseende varumärke börjar inte löpa förrän invändningsfristen löpt ut eller invändningsförfarandet är avslutat. 25 a § varumärkeslagen (1960:644). Enligt varumärkeslagen ska ett varumärke ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Det innebär att ditt varumärke ska kunna särskiljas från andra varumärken.